Skip links

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Osobní údaje

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Společnost Creativoo projects s.r.o., jakožto správce osobních údajů („správce“), zpracovává osobní údaje v souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („nařízení GDPR“). Společnost Creativoo projects s.r.o. zpracovává osobní údaje nutné pro řádný výkon své činnosti. Ve smyslu článku 13 a článku 14 nařízení GDPR tímto správce Creativoo projects s.r.o. poskytuje subjektům údajů následující informace o zpracování osobních údajů:

a) Totožnost a kontaktní údaje správce: (i) správce: Creativoo projects s.r.o., identifikační číslo: 19013361, se sídlem: Etiopská 631/6, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka č. 143395, (ii) kontaktní adresa: Etiopská 631/6, Vokovice, 160 00 Praha 6, (iii) kontaktní e-mail: mail@creativoo.cz.

b) Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů: Osobní údaje subjektů údajů v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů (zejm. jméno, příjmení, titul, telefon, e-mailová adresa, adresa (adresa trvalého pobytu), podpis, u fyzické osoby podnikatele též obchodní firma či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČO, DIČ, datová schránka), popisných údajů (pracovní zařazení), resp. dalších osobních údajů (a to (i) záznamy komunikace vč. záznamů komunikace vztahující se k softwarovým produktům správce a poskytovaným službám, (ii) bankovní údaje (číslo bankovního účtu), údaje o provedených objednávkách, údaje o zaplacených platbách, dále též (iii) heslo, správcem vygenerované ID, IP adresa, síťové identifikátory zasílané na aktivační server pro ověření licence) správce Creativoo projects s.r.o. zpracovává pro níže uvedené účely (resp. některé z nich) a na základě uvedeného právního základu (právní důvod zpracování):

i. splnění smluvních závazků správce vč. splnění závazku k poskytnutí plnění dle smlouvy (zejm. licenční smlouvy, smlouvy o vytvoření autorského díla, smlouvy o poskytování IT služeb) vč. komunikace požadavků na poskytnutí licence (resp. jiného požadavku), žádostí, komunikace pro účely plnění smlouvy, potvrzení realizace servisních zásahů, reklamací a uskutečnění platby. Právním základem zpracování je v tomto případě splnění smlouvy vč. zpracování k uzavření smlouvy. Doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány po dobu trvání smlouvy a dále do doby 1 roku od konce promlčecí doby;

i. splnění smluvních závazků správce vč. splnění závazku k poskytnutí plnění dle smlouvy (zejm. licenční smlouvy, smlouvy o vytvoření autorského díla, smlouvy o poskytování IT služeb) vč. komunikace požadavků na poskytnutí licence (resp. jiného požadavku), žádostí, komunikace pro účely plnění smlouvy, potvrzení realizace servisních zásahů, reklamací a uskutečnění platby. Právním základem zpracování je v tomto případě splnění smlouvy vč. zpracování k uzavření smlouvy. Doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány po dobu trvání smlouvy a dále do doby 1 roku od konce promlčecí doby;

ii. splnění právní povinnosti vč. vedení a zpracování agendy účetnictví (vystavování účetních a daňových dokladů, archivace atp. dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, resp. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Právním základem zpracování je v tomto případě splnění právní povinnosti. Doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy;

iii. možnost uplatnění a vymáhání právních nároků správce nebo třetí strany, resp. ochrana právních nároků vč. ověření platnosti licence, komunikace s uživatelem licence (vč. technické podpory a individuálních služeb), komunikace s dalšími subjekty údajů ve spojení s užíváním softwarového produktu, zajištění interních administrativních potřeb správce, vymáhání právních nároků, rozvoj a vývoj poskytovaných produktů a služeb, řešení sporné agendy zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů. Právním základem zpracování je v tomto případě oprávněný zájem správce či třetí strany. Doba uložení osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány do uplynutí 1 roku od konce promlčecí doby, resp. dále po nezbytnou dobu pro účely realizace ochrany právních nároků.

Správce bude osobní údaje zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců, případně též prostřednictvím zpracovatelů pověřených správcem na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

i. orgánům veřejné moci, jimž má správce povinnost Vaše osobní údaje sdělit, resp. které jsou oprávněny Vaše osobní údaje od správce požadovat (např. soudy, orgány činné v trestním řízení, správce daně, celní správa, exekutoři atp.)

ii. třetím osobám (zpracovatelům), s nimiž má správce uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů (např. poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé serverových služeb, poskytovatelé hostingových služeb, poskytovatelé programátorských služeb, poskytovatelé účetních služeb, daňoví poradci atd.)

iii. obchodním partnerům správce

iv. dalším subjektům v souladu s platnými právními předpisy.

d) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodní organizaci. Ke zpracování osobních údajů ve třetích zemích však může dojít v souvislosti se zapojením pověřených zpracovatelů, a to zejména při zajišťování služeb datových úložišť, vždy však v rozsahu nezbytně nutném pro stanovený účel a při zajištění odpovídající ochrany, resp. vhodných záruk (ve vztahu k USA program Privacy Shield).

e) Subjekt údajů má za podmínek nařízení GDPR právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem, dále právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě právo na omezení zpracování, jakož i právo vznést námitku proti zpracování, případně též právo na přenositelnost údajů (v případě automatizovaného zpracování).

Pokud byl právním důvodem zpracování souhlas, lze tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Domnívá-li se subjekt údajů, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny právní předpisy/nařízení GDPR, má právo podat stížnost na postup správce u některého dozorového úřadu, přičemž dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Svá práva na ochranu osobních údajů může subjekt údajů uplatnit písemně nebo elektronicky na kontaktní adrese správce (viz bod (a) shora).

Svá práva na ochranu osobních údajů může subjekt údajů uplatnit písemně nebo elektronicky na kontaktní adrese správce (viz bod (a) shora).

Při zpracování osobních údajů k automatizovanému rozhodování vč. profilování nedochází.

f) V případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávány bez Vašeho souhlasu, je jejich poskytnutí požadováno z důvodu, (i) že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně (ii) jejich poskytnutí vyžadují platné právní předpisy či (iii) oprávněné zájmy správce či třetích osob. Důsledkem neposkytnutí údajů pro tyto účely (některý z nich) může být neuzavření smlouvy, případně nemožnost plnění (poskytnutí služby) atp.

V případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, není poskytnutí Vašich osobních údajů zákonnou ani smluvní podmínkou (zákonným ani smluvním požadavkem), a tedy souhlas poskytnout nemusíte. V takovýchto případech tedy není Vaší povinností předmětné osobní údaje pro daný účel poskytnout, jakož ani dát souhlas s jejich zpracováním. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že správce nebude schopen uplatnit některé postupy, zejm. ty ve spojení s marketingem.

h) Společnost Creativoo projects s.r.o. dodržuje zásady zpracování osobních údajů stanovené platnou právní úpravou a plně respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů; za účelem zabezpečení osobních údajů naše společnost přijala přiměřená technicko – organizační opatření. Společnost Creativoo projects s.r.o., jakožto správce osobních údajů, může zásady zpracování osobních údajů dle tohoto prohlášení průběžně aktualizovat. Aktuální znění tohoto prohlášení naleznete na www.creativoo.cz.

Creativoo projects s.r.o.